Sieć Wsparcia rozbudowuje się.

Uniwersytet Łódzki przystąpił do Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. 7 listopada 2017r. w Łodzi zostało podpisane Porozumienie o Współpracy UŁ z Krajową Izbą Gospodarczą. W Sieci Uniwersytet będzie reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ, które skupia sześć wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego zajmujących się w swoich badaniach tematyką miejską: Ekonomiczno-Socjologiczny, Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk Geograficznych, Prawa i Administracji oraz Zarządzania.

Misją Centrum jest:

  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań na pograniczu socjologii, historii, geografii, antropologii, historii literatury i językoznawstwa oraz innych dyscyplin wiedzy, w szczególności dotyczących fenomenu miejskości, pamięci i kultury miejskiej, miejskich grup i aktorów społecznych oraz prawnych ram i mechanizmów funkcjonowania organizmów miejskich i ich finansowania,
  • współpraca krajowa i zagraniczna – udział w projektach naukowo-badawczych, wymianach oraz sieciach współpracy, organizowanie seminariów, konferencji, spotkań naukowych i popularnonaukowych, mające na celu budowanie środowiska badaczy miejskich w Łodzi oraz Polsce, a także rozwój kontaktów międzynarodowych,
  • budowa międzysektorowej współpracy z samorządami miast, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, biznesem, upowszechnianie tematyki studiów miejskich i wyników pracy Centrum w środowisku akademickim, mediach, wśród mieszkańców miast, wykorzystujące poza działaniami typowo naukowymi (konferencje, publikacje) także inne działania w przestrzeni miasta,
  • działalność popularnonaukowa we współpracy z instytucjami publicznymi i sektorem pozarządowym,

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rada Naukowa powołana przez przedstawicieli dziekanów wydziałów chodzących w jego skład. Interdyscyplinarność centrum jest jednym z jego największych atutów i pozwoli wnieść do aktywności Sieci znaczącą wiedzę.

Inicjatorem podpisania Porozumienia o Współpracy był Komitet Gospodarki Miejskiej.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl