Miasto w zglobalizowanym otoczeniu

Komitet Gospodarki Miejskiej KIG spotkaniem eksperckim pn.: „Miasto w zglobalizowanym otoczeniu” rozpoczął cykl debat: „Gospodarczy Rozwój Miast”, na który składać się będą jeszcze trzy spotkania dotyczące zarządzania rozwojem miasta, budowania inteligencji miejskiej oraz zapotrzebowania na kompetencje. W spotkaniu uczestniczyli prezydenci miast, prezesi zarządów spółek komunalnych, przedstawiciele biznesu i sektora komunalnego. Komitet przywiązuje szczególną wagę do takiej reprezentacji uczestników spotkań.

Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podkreślając znaczenie gospodarcze miast dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Zaznaczył także, że miasta muszą się rozwijać w sposób odpowiadający na zmieniające się otoczenie.

W wystąpieniu prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przedstawiła ekonomiczne uwarunkowania gospodarki w wymiarze globalnym. Była to świetna prezentacja trendów, zagrożeń i kierunków rozwoju gospodarki z ich dużym wpływem na gospodarkę miejską.

Uczestnikom spotkania przedstawiono koncepcję funkcjonowania europejskiego sektora usług komunalnych na przykładzie modelu francuskiego. Podkreślono, systemowe rozwiązania dla tego sektora jako całości i duże znaczenie ma istnienia narodowej reprezentacji francuskich przedsiębiorstw komunalnych. Zaprezentowano usystematyzowane kierunki rozwoju usług komunalnych, przepływ informacji oraz kluczowe programy rozwojowe.

Podczas spotkania omówiono bariery rozwojowe uniemożliwiające znaczny rozwój gospodarek miejskich. Podkreślono wpływ zmian globalnych na rozwój miast i konieczność podjęcia zsynchronizowanych działań w miastach. Wskazano na niebezpieczeństwa jakie niesie w sobie chaotyczna realizacja idei Smart City, oraz nadmierna fascynacja technikami teleinformatycznymi. Wskazano też na potrzebę patrzenia na miasto jako całość – jako spójny zbiór różnych elementów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które nawzajem się przenikają i są od siebie zależne. Podkreślono, że przyspieszeniu uległy zmiany cywilizacyjne, że nikt dzisiaj nie jest w stanie jednoznacznie zdefiniować intensywność zmian i ich skutków nie tylko gospodarczych.

Na spotkaniu zgodzono się, że zmiany globalne mają wpływ na gospodarczą konkurencyjność miast, w tym miast polskich i że w tym kontekście należy rozpatrywać ich dalszy rozwój.

Kolejne, II spotkanie eksperckie dotyczące zarządzania rozwojem gospodarczym miast w oparciu o praktykę miast europejskich i polskich odbędzie się 21 maja 2019 r. w siedzibie KIG.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl