Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Zaproszenie do współpracy

Komitet Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, wraz z 67 osobowym Zespołem Ekspertów Komitetu, w którego skład wchodzi m.in. 33 Prezydentów miast, dostrzega ścisłą zależność pomiędzy rozwojem gospodarczym miast a konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie odbiera sygnały o pilnej potrzebie dostarczania wiedzy, która pozwoli decydentom w miastach właściwie wyznaczać kierunki rozwoju gospodarki miejskiej.

Niezbędne staje się wypracowanie Modelu Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Wiele polskich miast znajduje się w zapaści i rozwojowym kryzysie. Według raportu Polskiej Akademii Nauk niemal połowie z 255 średnich miast grozi znacząca i pogłębiająca się marginalizacja. Inne miasta, dostrzegając zagrożenie, pilnie poszukują własnych ścieżek rozwojowych.

W tak złożonej sytuacji miasta muszą odnaleźć się jako uczestnicy rynku, nabyć umiejętność silnego konkurowania z innymi miastami, wzmocnić swoje potencjały, zdefiniować na nowo własne czynniki rozwojowe i zmodyfikować styl zarządzania, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoją markę, pozyskać inwestorów i wybitnych ekspertów w nowych dziedzinach gospodarki.

Wobec  złożoności zachodzących zmian, niemożności ich samodzielnej, kompleksowej oceny oraz dla wypracowywania rzetelnych wniosków, a także zbudowania zasobów wiedzy i doświadczeń Komitet Gospodarki Miejskiej powołał SIEĆ WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST POLSKICH.

Do uczestnictwa w Sieci Wsparcia zaproszono:

 • Polską Akademię Nauk – szczególnie Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 • Uniwersytet Warszawski – szczególnie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.
 • Uniwersytet Łódzki – szczególnie Wydział Zarządzania, Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem.
 • Małopolską Szkołę Administracji Publicznej z jej dorobkiem naukowym i współpracą międzynarodową.
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich dla wykorzystanie wiedzy jego członków
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne dla wniesienia profesjonalnej wiedzy ekonomicznej

Zaproszenia zostały życzliwie zaakceptowane. Obecnie trwają intensywne prace nad podpisaniem odpowiednich Porozumień.

Celem Sieci Wsparcia jest gromadzenie rozwiązań oraz wiedzy sprawdzonych w innych miastach i innych krajach w następujących obszarach:

 • Konkurencyjność gospodarcza polskich miast – polska rzeczywistość i praktyka europejska. Definicje, pojęcia i bariery. Zdolność adaptacyjna.
 • Strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miast – Strategie, cele i realizacja. Sieci wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Kapitały miasta – Kapitały: ludzki, ekonomiczny, społeczny. Czynniki rozwojowe. Otoczenie instytucjonalne.
 • Gospodarka 4.0 – Nowe paradygmaty zarządzania miastem, zmiany społeczne, technologie teleinformatyczne. Standardy gromadzenia, eksponowania i gospodarowania informacją cyfrową.
 • Kompetencje i umiejętności – Wzorcowy Katalog Kompetencji Menedżera Rozwoju Miast i system ich walidacji.
 • Współrządzenie – Zasady i pryncypia. Interesariusze miasta. Partycypacja społeczna. Gospodarcza dyplomacja samorządowa.

Katalog obszarów aktywności Sieci Wsparcia jest zbiorem otwartym i może być rozszerzony w zależności od zmian zewnętrznych i wewnętrznych zachodzących w gospodarce miejskiej.

Analizy i opracowania dotyczące obszarów aktywności Sieci Wsparcia, wypracowane przez jej uczestników będą składową Modelu Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich i będą prezentowane na konferencjach organizowanych przez Akademię Gospodarki Miejskiej Komitetu Gospodarki Miejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Do uczestnictwa w konferencjach zaproszeni zostaną przedstawiciele władz centralnych, ministerstw, organizacji i instytucji, a przede wszystkim przedstawiciele miast.  Konferencje będą miały roboczy i konsultacyjny charakter. Dla uzyskania wysokiej efektywności spotkań ilość uczestników zostanie ograniczona do max. 60 osób.

Komitet Gospodarki Miejskiej, jako moderator Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, zwraca się z prośbą do Pani Prezydent o ocenę podejmowanego przedsięwzięcia, wskazanie instytucji lub organizacji, których udział w Sieci Wsparcia, zdaniem Pani Prezydent, byłby pożądany i oczekiwany.

Komitet z aprobatą przeanalizuje wszelkie sugestie, co do obszarów aktywności Sieci Wsparcia oraz sposobu konsolidacji wiedzy rozproszonej w samorządach terytorialnych, biznesie i sektorze nauki.

Z uczestnikami konferencji Komitet i Sieć Wsparcia podejmą stałą współpracę w zakresie adaptowania Modelu Gospodarczego Rozwoju Miasta do potrzeb miasta.

 

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl