Akademia Rozwoju Regionalnego. Cenna Inicjatywa Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Komitet Gospodarki Miejskiej powołał Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, której celem jest dostarczanie wiedzy wszystkim Interesariuszom procesów rozwojowych w miastach. Jednym z członków Sieci jest Uniwersytet Warszawski, który przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych współtworzy bazy wiedzy i doświadczeń, w tym międzynarodowych.
Komitet jest zwolennikiem ustawicznego kształcenia menedżerów rozwoju miast i kadr samorządowych. Dlatego z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy wiadomość o organizacji IX edycji Akademii Rozwoju Regionalnego realizowanej przez Centrum i Ministerstwo Rozwoju.
Z pewnością jest to wyjątkowa inicjatywa. Jak napisano w informacji w programie przewidziano analizę najnowszych koncepcji teoretycznych i badań realizowanych przez najlepsze europejskie zespoły badawcze i konsorcja naukowe. Uznać należy, że wiedza w zakresie rozwoju regionalnego potrzebna jest każdemu pracownikowi administracji publicznej, szczególnie na poziomie miast i gmin. Wykłady ARR odbywać będą się w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty. Uczestnikiem Akademii może być każdy pracownik administracji publicznej. Udział w Akademii jest bezpłatny.
Ubolewać należy tylko nad faktem, że Akademia dysponuje 30 miejscami dla uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Komitet rekomenduje Akademię Rozwoju Regionalnego. Uznajemy Akademię za ważne wydarzenie chociażby z uwagi na fakt, że wykładowcami będą znakomici profesorowie, eksperci w zakresie rozwoju polskich miast.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy zamieszczono pod adresem: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/aktualnosci,studia-podyplomowe
http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/akademia-rozwoju