MODEL GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIAST POLSKICH

Niezbędne staje się wypracowanie: „Modelu rozwoju gospodarczego miasta” jako zbioru wiedzy o najważniejszych praktykach sprawdzonych i wdrożonych w innych miastach, krajach i regionach oraz katalogu diagnoz, wzorców, metod, narzędzi i systemów zbudowanych w konsensusie z Interesariuszami gospodarczego rozwoju miasta i jego użytkownikami. Model powinien wpisywać się w politykę rozwojową UE i uwzględniać polskie uwarunkowania prawne i społeczne. Podstawą do budowania Modelu powinny być założenia Gospodarki 4.0 oraz idea Inteligentnego Miasta (SMART CITY).

Założenia do modelu:

  • Ustawiczna adaptacyjność miasta do zmiennych warunków społecznych i gospodarczych, w tym w wymiarze globalnym. Narzędzia i metody wzmacniające wartość dodaną działań i umożliwiające adekwatną odpowiedź na zachodzące zmiany.
  • Wzmożona i efektywniejsza aktywność miasta jako węzła w europejskiej sieci innych miast. Wzmocniona zdolność do nawiązywania współpracy, zdecydowane umiędzynarodowienie kontaktów ukierunkowanych na gospodarczą efektywność. Zdolność do wchłaniania wiedzy pozyskanej z otoczenia i należytego eksponowania własnych atutów.
  • Rozwój gospodarczy miasta oparty na własnym kapitale (zasoby: naturalne, kulturowe, organizacyjne i genius loci) i współpracy sektorowej (zamiast obecnego myślenia silosowego). Wzmocnienie instytucji generujących rozwój zdolnych do absorbcji zmian zewnętrznych. Elastyczne i sprawnie funkcjonujące otoczenie instytucjonalne odpowiadające wyzwaniom rozwojowym.
  • Informacja cyfrowa podstawą zarządzania miastem. Miasto realizatorem Gospodarki 4.0 – czwartej rewolucji przemysłowej –  opartej o inteligentne fabryki, Internet rzeczy, ludzi i usług, a także wpisujące się w głębokie zmiany społeczne.
  • Miasto w ciągłym procesie budowania swojej inteligencji (SMART CITY), gdzie idea ta rozumiana jest łączenie kapitału lokalnych społeczności z technologiami informacyjno – komunikacyjnymi dla generowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego miasta oraz poprawy jakości życia.
  • Miasto współkreujące kapitał ludzki odpowiadający wymogom rynku i zapotrzebowaniu społeczności lokalnej oraz zmianom na rynku pracy, gdzie intensywnie zanikają niektóre zawody i pojawiają się inne, a tania siła robocza zastępowana jest przez wykwalifikowane kadry odpowiadające potrzebom Gospodarki 4.0.
  • Miasto opierające swój rozwój na wielokierunkowej współpracy (współrządzenie) (współpraca zamiast nadzoru i hierarchii), w którym Interesariusze współdecydują o rozwoju miasta, samorząd staje się jednym z Interesariuszy (ważnym, ale nie najważniejszym) zaś model partycypacyjny staje się normą.
Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl