Miasta żyją z gospodarki i dla gospodarki. Miastem rządzi gospodarka. Miasto, jest prawie jak korporacja. Ma swoje produkty, markę, wizję, strategię. Miasta, w epoce globalizacji, konkurują ze sobą na rynkach zbytu. Miasta są elementami rynku i w dziedzinie gospodarczej działają prawie jak przedsiębiorstwa.

Komitet przyjmuje definicję gospodarki miejskiej jako zbiór zjawisk, procesów oraz zależności ekonomicznych, finansowych, społecznych i kulturowych, które mają wpływ na konkurencyjność miasta jako obszaru funkcjonalnego oraz jako węzła sieci wymiany towarów, usług i miejsca przemieszczania się ludzi.

Komitet nie ogranicza pojęcia: „gospodarka miejska” tylko do problematyki świadczenia usług komunalnych i działalności samorządu terytorialnego rozumianego jako administratora terytorium w zdefiniowanych granicach administracyjnych. Komitet uznaje sektor usług komunalnych i samorząd terytorialny za jednych z najważniejszych Interesariuszy gospodarki miejskiej, ale nie jedynych. Komitet podkreśla, że gospodarka miejska, jak każdy proces gospodarczy urzeczywistnia się w przestrzeni i ponad istniejącymi granicami.

Miasto to zagospodarowana przestrzeń współużytkowana przez jego Interesariuszy. Miasto żyje z gospodarki i dla gospodarki. Wzrost globalnych połączeń spowodował, że miasta stały się przestrzenią różnego rodzaju przepływów ludzi, towarów, kapitałów, idei, informacji, które kształtują tą przestrzeń. Miasta muszą podejmować intensywne działania dla efektywnego udziału w tychże przepływach, które współdecydują o ich pozycji konkurencyjnej wobec innych miast. Dla miast ważny jest nie tylko wzrost potencjałów, ale także ich długotrwały rozwój

Obecnie w miastach na całym świecie żyje około 3,5 miliarda ludzi i liczba ta będzie rosła w szybkim tempie. Prognozuje się, że w roku 2030 mieszkańcami miast będzie ponad 60% populacji Ziemi. Co ciekawe, największe miasta będą na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Afryce. Żadne z nich nie będzie zlokalizowane w Europie lub w USA .

W Europie jest mniej miast zamieszkałych przez milion osób – tylko 12% populacji UE mieszka w 23 miastach o populacji przekraczającej 1 milion osób, a 22% mieszka w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 250.000. Zgodnie z tym kryterium 13% populacji Europy mieszka w 611 miastach średniej wielkości, a 32% mieszka na przedmieściach i w małych miastach o populacji przekraczającej 5000 osób.