Akademia Gospodarki Miejskiej

Akademia nie jest uczelnią w rozumieniu powszechnego procesu edukacyjnego. Jest przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń i dostarczania najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania miastem i jego obszarem funkcjonalnym . Akademia nie zajmuje się problematyką funkcjonowania urzędów oraz zagadnieniami czysto administracyjnymi. Przedmiotem zainteresowania AGM jest wiedza i praktyka w zakresie procesów społeczno – gospodarczych, które mają miejsce na obszarze funkcjonalnym miasta. Akademia powołana została do współpracy z sektorem nauki i samorządem oraz jako miejsce ścierania się różnych poglądów związanych z realizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

Akademia efektywnie wpisuje się w europejską inicjatywę budowania Inteligentnych Miast i zajmuje się między innymi takimi obszarami jak:

 • konkurencyjność miast (nowe podejście do rozwoju miast),
 • innowacyjność gospodarki miejskiej (współpraca: samorząd, biznes, nauka),
 • gospodarka miejska w międzynarodowych sieciach współpracy (międzynarodowa współpraca w ramach Inteligentnej Gospodarki),
 • miasta w cyberprzestrzeni (cyfrowe systemy zarządzania miastem),
 • jakość życia (usługi publiczne, energooszczędność, środowisko).

Aktywność Akademii jest reakcja na pojawiąjące się bariery rozwojowe polskich miast. Podejmowane inicjatywy służą odpowiedzią na nurtujące pytania dla Interesariuszy rozwoju gospodarczego polskich miast.

 

Ekonomia dla Miast

 

Akademia Gospodarki Miejskiej podjęła inicjatywę zbudowania biblioteki artykułów, publikacji i prezentacji oraz treści wystąpień, które mają na celu przedstawienie ekonomicznych trendów i zależności, o których na co dzień się nie mówi i których się nie zna pomimo ich zdecydowanego wpływu na rozwój polskich miast. Jest to zbiór wiedzy rozszerzający postrzeganie rzeczywistości, wzmacniający mądrość elity menedżerskiej w polskich miastach, aby mogła profesjonalnie poruszać się w obszarach determinujących gospodarczą konkurencyjność miast.

Miasta są odbiciem rzeczywistości. Nie można dyskutować o gospodarce, a także  o gospodarce miejskiej nie znając ich ekonomicznych uwarunkowań.

 

 1. Liberalizm – Neoliberalizm – Ordoliberalizm – POBIERZ

Autor:  Elżbieta Mączyńska. Piotr Pysz

Artykuł jest pomocny w zrozumieniu ewolucji liberalizmu. W artykule przedstawiono trzy jego odmiany. Dla wszystkich, którzy starają się zrozumieć przemiany po kryzysie. Źródło: www.pte.pl

 1. Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji – POBIERZ

Autor: prof. Elżbieta Mączyńska.

Wiele mówi się o sekularnej stagnacji Polski. Stagnacja taka wyraża się w barierach popytu, zahamowaniu wzrostu gospodarczego i rozwoju oraz narastającej rozpiętości między potencjalnym i rzeczywistym rozwojem oraz wzrostem PKB. Źródło: www.pte.pl

 1. Przeobrażenia cywilizacyjne a zmiany modelu polityki gospodarczej – POBIERZ

Autor: Maciej Bałtowski, Maciej Miszewski

Wiedza na temat modeli polityki gospodarczej od roku 1946 do chwili obecnej wraz z tezą, że polityka gospodarcza w tradycyjnym ujęciu, prowadzona na szczeblu państw narodowych, staje się coraz bardziej nieskuteczna, nieefektywna i nieadekwatna do wyzwań tworzonych przez gospodarkę globalną.  Źródło: Ekonomista 2014/3

 1. Cywilizacje i ich przesilenia – POBIERZ

Autor: Jerzy Kleer

Bardzo rzadko rozmawiamy o przesileniach cywilizacyjnych. Wiedza o tych zjawiskach jest potrzebna aby zrozumieć przełom, w którym obecnie się znajdujemy. Celem artykułu jest próba ukazania konsekwencji przesileń cywilizacyjnych dla warunków funkcjonowania gospodarki światowej, zmian w jej charakterze, a zwłaszcza dla podstawowych podmiotów gospodarczych oraz państw suwerennych. Źródło: Studia Ekonomiczne 1/2016

 1. Zarzadząnie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

W artykule wiedza o tym, że niepewność i nietrwałość to cecha współczesnej gospodarki wynikająca przede wszystkim z niebywałej gwałtowności, głębokości, intensywności oraz bezprecedensowego dynamizmu innowacji, w tym finansowych, przemian i postępu technologicznego dokonującego się w skali światowej. Towarzyszy temu niezrównoważony, niestety, wzrost gospodarczy i pogłębiające się dysproporcje rozwojowe w skali globalnej. Źródło: www.pte.pl

 1. Przemysł 4.0. Rewolucja już tu jest. – POBIERZ

Autor: Astor

Zaproszenie do świata Przemysłu 4.0, czyli „czwartej rewolucji przemysłowej”. Przedstawienie sytuacji: najważniejsze technologie, zjawiska i trendy obecnie rewolucjonizujące organizację produkcji przemysłowej. Historia, rzeczywistość i przyszłość. Źródło: ASTOR WHITEPAPER 2016

 1. Anomia – jej przyczyny i ekonomiczne następstwa – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

Zarówno badania naukowe, jak i praktyka dowodzą, że współczesny świat cechuje globalnie naruszona równowaga, niestabilność i narastająca niepewność w życiu społeczno-gospodarczym oraz rosnące zagrożenie pojawiania się i nawrotów kryzysów. Jak wskazuje doświadczenie historyczne, ryzyko narastania anomii zwiększa się w warunkach dokonywania się przełomowych zmian społeczno-gospodarczych. W warunkach takich zmian stary, tradycyjny system wartości załamuje się, a przy tym długo nie znajduje nowego odpowiednika. Stare normy przestają obowiązywać, a nowe jeszcze się nie zdążyły ukształtować. Stąd niejasność, co w życiu społeczno-gospodarczym jest dobre, a co złe, co pożądane, a co niepożądane, co przyzwoite, a co nie. Jeden z najważniejszych artykułów tłumaczących rozchwianie wartości. Źródło: www.pte.pl

 1. Błędy pomiaru w gospodarce – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

PKB to tylko miara, wyznacznik produkcji rynkowej. (…) Nie przekłada się wprost na poziom krajowego bogactwa i dobrobytu społecznego – i to pomimo że jest ważnym czynnikiem jego kształtowania. PKB nie obejmuje rezultatów pozarynkowych działań i prac, w tym np. tak ważnych przecież prac domowych. Dlatego też PKB jako miara postępu społeczno-gospodarczego i dobrobytu społecznego oraz dobrostanu kraju zawodzi i nie wystarcza do kompleksowej oceny dokonań w tym zakresie. Co w zamian lub jakie dodatkowe miary można by stosować?

Źródło www.pte.pl

 1. Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

Pierwsza dekada XXI wieku z pewnością przejdzie do historii gospodarczej jako okres niebywale ostrych sporów na temat roli teorii ekonomii i polityki społeczno-gospodarczej w warunkach narastających, trudnych do rozwiązania

problemów o wymiarze globalnym, stanowiących swego rodzaju węzły gordyjskie współczesności. Jedną z tych szczególnie poważnych kwestii jest naruszenie równowagi w różnych dziedzinach życia i wynikające stąd niebezpieczeństwa dla trwałego, harmonijnego rozwoju świata.

 1. Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

Z badań wynika, że choć Polskę cechuje relatywnie bogaty potencjał rozwojowy, to zarazem istnieją silne bariery jego efektywnego wykorzystywania. Potwierdzają to wskazywane w referacie cechy antynomicznego dryfu i takiej oceny nie zmienia fakt relatywnie korzystnych na tle Unii Europejskiej wskaźników wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Identyfikowane w referacie stagnacyjne zagrożenia dla Polski wskazują na konieczność redefinicji polityki społeczno-gospodarczej.

Źródło: www.pte.pl

 1. Gospodarka inkluzywna – wymiar samorządowy. – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

Jedną z podstawowych asymetrii współczesnego świata wolnorynkowego jest niedostosowanie dynamiki i rozmiarów podaży produktów i usług do dynamiki i rozmiarów zapotrzebowania na nie. Niedostatek popytu zderza się z gwałtownie rosnącymi wskutek przemian technologicznych możliwościami wzrostu produkcji dóbr i usług. Prowadzi to do nadprodukcji i związanych z nią rozległych negatywnych następstw, takich m.in. jak zmniejszanie się zatrudnienia i inwestycji, wyniszczająca konkurencja, uprzykrzająca życie agresywna reklama towarów, konsumpcjonizm, negatywne następstwa dla naturalne go środowiska, w tym klimatyczne itp. W wielu krajach coraz bardziej wyraźne są rozmaite przejawy syndromu gospodarki nadmiaru dóbr i usług oraz wynikające z tego marnotrawstwo rozmaitych zasobów.

Źródło: https://www.bgk.pl/…/Elzbieta_Maczynska_Gospodarka_inkluzywna_-_wymiar_sam.

 1. Jak kapitalizm zjada naszą przyszłość – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

O książce Thomasa Piketty`ego: „Kapitał w XXI wieku”.

Jeżeli gospodarka rynkowa oparta na prywatnej własności jest „pozostawiona sama sobie”, to choć zawiera „potężne siły konwergencji”, sprzyjające rozwojowi, dyfuzji wiedzy, innowacji i postępowi, to zarazem uwalnia potężne siły destabilizujące, zagrażające harmonijnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Jeśli bowiem bogactwo nagromadzone w przeszłości rośnie szybciej niż wydajność i płace, to w pewnym sensie, jak konstatuje Piketty, „przeszłość pożera przyszłość”.

Źródło:  http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/maczynska-jak-kapitalizm-zjada-nasza-przyszlosc/

 1. Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego – POBIERZ

Autor: Elżbieta Mączyńska

Wśród jednych z groźniejszych dysfunkcji, na czołową pozycję wysuwa się zjawisko short-termizmu, czyli skracania horyzontu czasowego w decyzjach dotyczących różnych sfer życia społeczno-gospodarczego, w tym także w dziedzinie inwestycji. Przejawia się to m.in. właśnie w marginalizacji prognozowania długookresowego i kultury myślenia strategicznego, co sprzyja narastaniu zadłużenia i życiu na koszt przyszłych pokoleń. Najbardziej wyrazistym tego przejawem jest rozrost krótkoterminowego, finansowego inwestowania spekulacyjnego, nierzadko kosztem inwestycji w pozafinansowym sektorze produkcyjnym i w sektorze dóbr publicznych, a tym samym kosztem tworzenia produkcyjnych miejsc pracy.

Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766/2013

 1. Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości

Autor: Grzegorz W. Kołodko

Jak pogodzić praktyczne podejście do gospodarki z pryncypialnością? Czy można być gospodarczym pragmatykiem i człowiekiem z zasadami? Czy warto? Można i warto. Jeśli chcemy, aby świat przyszłości był światem pokoju i w miarę harmonijnego rozwoju – a przecież chcemy bardzo, to należy do procesów ekonomicznej reprodukcji wnieść nowe wartości, ale przy tej okazji ani przez chwilę nie powinno zapominać się o pragmatyzmie, który jest fundamentalną, niezbywalną cechą racjonalnego gospodarowania. Potrzebny jest pragmatyzm sprzyjający wielokulturowości i wychodzący z systemu wartości, które sprzyjają partycypacyjnej globalizacji, inkluzywnym instytucjom, spójności społecznej i zrównoważonemu rozwojowi.

Źródło: http://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/302219914-Nowy-pragmatyzm-Jak-jest-z-nim-naprawde.html&cid=44&template=restricted

 1. Miasto Idea – nowe podejście do rozwoju miast – POBIERZ

Autor: Jerzy Hausner

Miasta i biegnące w nich procesy są po prostu symptomem współczesnej cywilizacji. Jeśli więc zgodnie dziś mówimy, że znalazła się ona w wielowymiarowym kryzysie, to w dużej mierze kryzys ten musi mieć swoje źródło w miastach. I w miastach też należy szukać rozstrzygnięć co do niepewnej przyszłości świata. To miasta są dziś laboratoriami przyszłości, w których są odkrywane i wynajdywane nowe formy życia społecznego oraz wytwarzania tego, co wspólne. W miastach koncentruje się aktywność gospodarcza, innowacyjna i kulturotwórcza. W nich powstają nowe idee. To miasta muszą wypracować formy rządzenia i zarządzania adekwatne do coraz bardziej złożonych wyzwań ważnych z punktu widzenia ich rozwoju.

Źródło: https://www.bgk.pl/…/Hausner_J._-_Miasto-Idea._Nowe_podejscie_do_rozwoju_mias

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl